Tipy

Dokonca aj v priebehu zimy je dôležité starať sa o bazén, čím ho uchránite pred usadeninami, škvrnami a koróziou. Okrem toho Vám správna príprava bazénu na zimu zaistí ľahšie sprevádzkovanie v nasledujúcej kúpacej sezóne.

- Po skončení kúpacej sezóny udržujte naďalej predpísané hodnoty pH a chlóru v bazéne v predpísaných hodnotách až kým neklesne
- teplota vody pod 15 °C. Keď klesne teplota vody trvale pod 15 °C, zazimujte bazén
- Bazén riadne vyčistite, steny vydrhnite kefkou, povysávajte nečistoty zo dna
- Zašokujte vodu v bazéne
- Zmerajte hodnotu pH a v prípade potreby ju upravte
- Nechajte filtračné zariadenie v chode 8 hod.
- Nasledujúci deň pridajte do vody zazimovací roztok
- Filtračné zariadenie nechajte v chode ďalších 8 hod.
- Prepláchnite piesok vo filtračnom zariadení
- Hladinu vody znížte pod skimmer, prípadne pod dýzy protiprúdu
- Do vody umiestnite plaváky, ktoré zabránia negatívnemu pôsobeniu ľadu
- Nechajte vytiecť vodu z potrubia, z filtračnej nádoby, z hlavy ventilu, z čerpadla
- Čerpadlo doporučujeme na zimu uskladniť v suchej miestnosti kde neklesá teplota pod 0 °C
- V polovici zimného obdobia doporučujeme aplikáciu zazimovacieho roztoku opakovať
- Doporučujeme na zimu bazén zakryť zimnou plachtou

Prianím každého majiteľa bazénu je krištáľovo čistá voda. Aby si voda v bazéne udržala počas celej kúpacej sezóny svoju hygienickú nezávadnosť a každý užívateľ bazénu mal pri kúpaní ten skutočný pôžitok bez obáv, že sa kúpaním vystavuje zdravotnému riziku, musí byť každej bazénovej vode venovaná patričná pozornosť.

Práve v období, kedy sa najviac kúpeme, ponúka neošetrená voda v bazéne tie najlepšie podmienky pre rast a rozvoj rias, baktérií a ďalších mikroorganizmov, ktoré môžu veľmi ľahko spôsobiť poškodenie zdravia. Preto je potrebné vodu okrem mechanického čistenia - filtrácie aj chemicky ošetrovať.

Bazénová voda:
Pre napustenie bazénu sa doporučuje použiť vodu z vodovodného systému a nie zo studne. Voda zo studne býva často omnoho tvrdšia a obsahuje celý rad minerálov ako zlúčeniny vápnika, železa, mangánu a ďalších, ktoré zhoršujú počiatočné podmienky pre úpravu vody.

Základné parametre vody:
- hodnota pH
- obsah chlóru
- tvrdosť vody

Hodnota pH
Aby bola účinnosť väčšiny dezinfekčných prípravkov dostatočná, musí sa hodnota pH bazénovej vody pohybovať okolo 7,2. Ak je pH príliš vysoké, dochádza k zakaleniu vody, k vyššiemu uvoľňovaniu chlóru a dráždeniu očných spojoviek. Pi nízkom pH má voda agresívnejší účinok ku korózií kovových súčastí bazénu. V prípade že je voda kyslá (nízka hodnota pH) je potrebné ju upraviť pomocou prípravku pH +, v opačnom prípade, keď je voda príliš zásaditá (vysoká hodnota pH) upravuje sa pomocou prípravku pH -.

Obsah chlóru
Ako dezinfekciu bazénovej vody používame hlavne chlór. Časť chlóru zreaguje s kontaminovanými látkami obsiahnutými vo vode a zničí ich. Vo vode zostáva časť chlóru pripravená zničiť nové kontaminované látky, ktoré sa do vody dostanú pri používaní bazénu. Táto časť chlóru sa nazýva voľný chlór a je pre kvalitu vody v bazéne veľmi dôležitá. Aby bola zabezpečená optimálna dezinfekcia bazénovej vody je potrebné udržovať hladinu voľného chlóru v bazéne pri správnej hodnote pH /7,2/ medzi 0,3 - 0,8 ppm
1 mg/l = 1 g/1m3 = 1 ppm

Prvotná úprava vody:
Pri prvom napustení bazénu alebo na začiatku kúpacej sezóny je potrebné urobiť nasledovné kroky:
- upraviť hodnotu pH pomocou prípravku pH alebo pH -
- zašokovať vodu rýchlorozpustným chlórom (rozpustiť chlór v plastovej nádobe s vodou a rovnomerne rozliať do bazénu, 24 hodín po aplikácií sa nikto nesmie kúpať v bazéne!)
- toto prechlórovanie vody v bazéne je vhodné doplniť pridaním preventívneho prípravku proti riasam
- nechať filtráciu zapnutú 8 hod.

Údržba vody:
Do hladinového zberača (skimmeru) alebo plávajúceho dávkovača doplňujte týždenne pomalyrozpustný chlór, alebo prípravok s trojakým účinkom. Pomalyrozpustný chlór je potrebné dopĺňať o prípravok proti riasam.

Súčasťou filtrácie je šesťcestný ventil. Slúži na uľahčenie manipulácie s filtráciou a zvyšuje možnosti použitia filtrácie aj na rôzne iné operácie.

Funkcie šesťcestného ventilu:
A. FILTER (filtrácia, vysávanie) - základná poloha slúžiaca na filtrovanie a vysávanie bazénovej vody.

Pri vypnutom čerpadle nastavte ovládací ventil do polohy FILTRÁCIA. Zapnite čerpadlo. Počas prevádzky občas skontrolujte tlak, ktorý ukazuje manometer, aby ste mali predstavu o stave zanesenia filtra nečistotami. Keď tlak dosiahne hodnotu 1,3 kp/cm2 - 18,5 PSI, použite funkciu PREPIERANIE.

B. BACKWASH (prepieranie) - pre spätné prúdenie kvapaliny, slúžiace na prečistenie pieskovej náplne.

V každej pieskovej náplni sa pri filtrácií vytvorí veľký počet priestupových ciest, ktoré zadržujú nečistoty obsiahnuté vo vode. Zachytávaním nečistôt sa počet priestupových ciest neustále zmenšuje a dochádza k zvyšovaniu tlaku vo filtri. Pri dosiahnutí tlaku 1,3 kp/cm2 - 18,5 PSI už filtračný piesok nedokáže zachytiť viac nečistôt, preto je potrebné previesť PREPIERANIE.

Postup je nasledovný:
1. Ovládací ventil prepnite pri vypnutom čerpadle do polohy PREPIERANIE
2. Pri plne otvorených ventiloch na saní i na výtlaku zapnite čerpadlo na cca. 2 minúty

C. RECIRCULATION (recirkulácia) - recirkulácia kvapaliny mimo filtra. Môžu byť napojené iné zariadenia využívajúce prúd vody.
Pri tejto polohe ovládacieho ventilu sa voda vracia cez čerpadlo späť do bazénu, pričom neprechádza filtrom. Používa sa napr. pre ohrev vody tepelným výmenníkom, pričom voda sa nefiltruje.

D. WASTE (odpad, vypúštanie) - pre podtlakové vypustenie za účelom zníženia hladiny vody v bazéne resp. vypustenie bazénu
V prípade, že Váš bazén nemá výpusť napojenú priamo na kanalizáciu, je možné previesť vypustenie bazénu cez čerpadlo. Pre túto operáciu je potrebné prepnúť ovládací ventil do polohy ODPAD. Aby čerpadlo správne fugovalo, je nutné overiť, či zachytávač hrubých nečistôt čerpadla a sacie potrubie je naplnené vodou.

E. RINSE (usadzovanie) - usadenie pieskovej náplne pred začatím čistenia hneď po spätnom prepratí.

Keby ste previedli PREPIERANIE filtru a hneď spustili FILTRÁCIU, v prvých sekundách by do bazénu pritekala zakalená voda obsahujúca drobné nečistoty, ktoré sa pri preplachu nestihli odplaviť do odpadu. Aby sme tomuto javu zabránili, používa sa USADZOVANIE. Prevediete ho nasledovne:
1. Ihneď po PREPIERANÍ nastavte ovl. ventil do polohy USADZOVANIE
2. Na 1 minútu zapnite čerpadlo
3. Vypnite čerpadlo a ovl. ventil prepnite do polohy FILTRÁCIA

F. CLOSED (zatvorené) - uzavreté všetky prítoky a výtoky po predchádzajúcom zastavení čerpadla.
Táto poloha sa používa pri čistení zachytávača hrubých nečistôt čerpadla, pri oprave alebo údržbe čerpadla a pod. Pri tejto polohe nikdy nezapíname čerpadlo.

Čerpadlo je jednou z najdôležitejších častí filtrácie. Obsahuje lapač nečistôt a vlasov. Funkciou čerpadla je pretlačiť vodu cez filtračnú vložku a zabezpečiť recirkuláciu bazénovej vody. Za pomoci čerpadla a šesťcestného ventilu je možné vysávať alebo vypúšťať vodu z bazénu. Čerpadlo musí byť vždy zahltené (nie je samonasávacie) a nie je dovolené ho prevádzkovať bez vody. Voda pôsobí v čerpadle ako chladiace, mazacie a tesniace médium. Ak je čerpadlo v chode bez vody, zničí sa !
Piesková filtrácia je zariadenie určené pre čistenie mechanických nečistôt vo vode. Jeho účinnosť je závislá na type filtračnej jednotky vo vzťahu k objemu bazénovej vody. Princíp filtrácie spočíva v pretlačení privedenej vody (cez zberač) čerpadlom cez pieskovú vrstvu, ktorá zachytáva mechanické nečistoty, vlákniny cez šesťcestný ventil do bazénu.

Filtračná nádoba
Filtračná nádoba je plnená do polovice pieskom. Je to kremičitý piesok veľkosti 0,3 až 0,6 mm. Doba použitia piesku je závislá od prostredia v ktorom je bazén prevádzkovaný, priemerne 2 až 3 roky. Mechanické nečistoty sa odstraňujú z vody pomocou účinnej filtrácie a ďalších čistiacich pomôcok (vysávač, kefa, sieťka). Preto je potrebné aby filter fungoval správne a filtroval bazénovú vodu 6-8 hod. denne. Filtrácia v noci nemá žiadne opodstatnenie. Filtračné zariadenie je potrebné podľa potreby (týždenne, hlavne po vysávaní) preprať a vyčistiť predfilter.

Zazimovanie filtrácie
- Preperte filter
- Pákou v polohe odpad - Waste znížte hladinu vody v bazéne pod skimmer
- Vyprázdnite filtračnú sústavu
- Páku ventilu nechajte v medzipolohe
- Odstráňte spodnú vypúšťaciu zátku - vypustite zbytok vody
- Odpojte všetky hadice a demontujte ventil od filtračnej nádoby
- Vyberte piesok - vysušte a vhodne uskladnite
- Vypusťte vodu z čerpadla - čerpadlo vhodne uskladnite